Existentiell terapi

0
Rate this post
 

Recenserad av Dan Stiwne.
 

Denna bok är en genomgång av den existentiellt grundade psykoterapins grundvalar, och visar hur olika filosofiska aspekter på människans natur, utveckling och svårigheter kan formeras till en sammanhållen behandlingsideologi och psykoterapeutisk metod. Författaren är mycket systematisk och grundlig utan att bli omständlig, och har en driven stil som rycker läsaren med sig. Hon är samtidigt ödmjuk och öppen i sin inställning och övertygar mer genom sin lugna argumentering än genom dogmatiska trick eller demagogiska utfall.

I boken pekar hon på vissa idéer som hon menar alltför ensidigt och konservativt dominerar såväl den psykoanalytiskt som den kognitivt grundade psykoterapimetoden – t ex begrepp som det omedvetna, överföring, motöverföring, kognitiva scheman mm. Hon analyserar dessa begrepp på ett nytt sätt och ger dem en vidgad och djupare mening.

Emmy v Deurzen visar på hur ett existentiellt grundat perspektiv på människans livsproblem kan vara såväl ett självständigt psykoterapeutiskt alternativ till andra skolor, men också kan vara ett tillskott till redan existerande psykoterapimetoder. Det handlar om att systematiskt fokusera och genomlysa människans förhållande till sin situation i världen – att få henne att ta ansvar för sina val och sina bortval, sina möjligheter och begränsningar och att skapa mening i sin livssituation genom insikt om sina livsomständigheter och genom aktivt ansvarstagande. I existentiell terapi fokuseras de stora livsfrågorna om liv och död, alltings förgänglighet, människors drömmar och besvikelser, hennes upplevelser av ansvar och svek. Det är en grundsats i den existentiella terapin att dessa storslagna frågor berör och hanteras av alla människor men ofta på ett passivt, indirekt eller undvikande sätt. Terapins uppgift är här att skapa utrymme för reflektion och djup insikt i egna möjligheter och bevekelsegrunder, egna gränser och ofullkomligheter. Den existentiella terapin är till skillnad från psykoanalysen fokuserad på här-och-nu och på klientens föreställningar om framtiden och låter inte klienten befria sig från ansvar genom att “skylla på barndomen”.

Författaren gör i denna bok en stor och övertygande insats i vad som gäller att ytterligare mejsla ut – i tillägg till den tidigare volymen, som nyss översatts – den existentiella terapins kännetecken. Boken är ett perfekt komplement till den nyss översatta (Det existentiella samtalet, Natur och Kultur, 1998). Jag är övertygad om att boken kommer att bli läst och efterfrågad. Den ligger rätt i tiden och erbjuder en tredje väg, för dem som vill gå vidare i självinsikt, ökad livskvalité och minskade problem i livsföringen.

Således: En ytterligare fördjupning och klargörande av den existentiella psykoterapins ståndpunkter, idébakgrund och metod. Den är skickligt skriven med en listig disposition som binder läsaren. Den bör, enligt min mening, översättas och ges ut på svenska och bör bli en framgång hos en tämligen stor läsekrets.

Dan Stiwne