Hur arbetar RPC?

0
Rate this post
 

Förhandlingsfrågor
Föra psykoterapins talan till myndigheter t ex förhandla i frågor om vårdavtal och skriva remissvar i frågor som berör psykoterapi.

Frågor om medel och resurser för psykoterapi
Föra psykoterapins talan till myndigheter t ex i frågor om upphandling av psykoterapi och vårdavtal samt beträffande resurser för psykoterapi inom offentlig vård. Skriva remissvar i frågor som berör psykoterapi. Uppvakta  politiker och tjänstemän och informera om psykoterapi och dess effekter. Anordna konferenser i för psykoterapin högaktuella frågor och informera massmedia, beslutsfattare och allmänhet. Samarbeta med patient- och anhörigorganisationer och med övriga riksföreningar för legitimerade psykoterapeuter med annan psykoterapeutisk inriktning i frågor om patienters rätt till den psykoterapi de behöver till rimlig kostnad.

Informationsfrågor
Utarbeta och sprida information om psykoterapi t ex genom att trycka informationsmaterial, annonsera, ha uppdaterad hemsida på internet samt anordna konferenser i för psykoterapi aktuella frågor. Ta initiativ för att offentligt lyfta fram och sprida kunskap om psykoterapi genom att anordna och delta i mässor som når ut till allmänhet, beslutsfattare, personal inom vård, skola och omsorg, och där psykoterapeuter kan träffas för diskussioner och fortbildning. Bedriva förmedlings- och informationsverksamhet genom lokalföreningarna. Ge intern och extern information genom tidningen INSIKTEN. Fortsätta att bygga upp RPC:s specialbibliotek för litteratur, projektrapporter och uppsatser om psykoterapi.

Yrkesfrågor
Bevaka, utreda och vidta åtgärder i frågor som berör psykoterapeuters yrkesverksamhet t ex frågor om privat praktik, etik och kvalitetssäkring.

Utbildning och fortbildning
Bevaka utbildningsområdet för psykoterapeuteroch verka för utveckling och god kvalitet vad gäller psykoterapeututbildning. Vid behov anordna psykoterapeut- och handledarutbildningar. Anordna fortbildning för psykoterapeuter.

Internationella frågor
verka internationellt genom EFPP (The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector) och EAP (The European Association for Psychotherapy) och följa internationell psykoterapiforskning geonom SPR:s (Society for Psychotherapy Research) årliga konferenser. Arbeta för psykoterapins ställning internationellt och återföra internationella erfarenheter till Sverige. RPC:s internationella arbetsgrupp sprider också information om psykoterapi på utländska språk hos flerspråkiga kulturkompetenta psykoterapeuter och sammanställer regelbundet förteckningar över dessa i samarbete med Socialstyrelsen. 

RPC har också särskilda arbetsgrupper och verksamheter:

Arbetsgruppen för landstingspsykoterapi  arbetar för att psykoterapi i offentlig vård ska vara en egen specialitet och ett behandlingsalternativ i första hand och för att psykoterapin ska få arbetsförhållanden som krävs för god behandling. Arbetsgruppen tar också initiativ för att tillförlitliga data om psykoterapi inom psykiatrin ska redovisas regelbundet. Arbetsgruppen tar kontakter med Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Landstingsförbundet m fl i psykoterapifrågor och RPC har därigenom blivit en referensgrupp vid Socialstyrelsens utarbetande av nationella riktlinjer för behandlingar inom psykiatrin.

RPC:s nätverk för psykoterapiforskning verkar för att sprida information om psykoterapiforskningsresultat och medverkar med vetenskaplig kunskap i RPC:s olika  verksamheter.

En huvudfråga för RPC är utveckling av psykoterapins kvalitet, effektivitet och etik. RPC har en etisk kommitté. RPC har antagit etiska riktlinjer och riktlinjer för kvalitetssäkring samt etsika riktlinjer för psykoterapihandledare som gäller för medlemmarna.

RPC har haft förmedlingsverksamhet i över 20 år. Förmedlingsverksamheten innefattar en bred informations- och rådgivningsverksamhet till terapisökande, allmänhet, vårdinstitutioner och myndigheter. RPC:s lokalföreningar sköter förmedlingsverksamheten.

Redan 1975 startade RPC:s psykoterapeututbildning, vilken godkändes som legitimationsgrundande när legitimationen infördes 1985. År 1993 bildade RPC tillsammans med Sandahl Partners stiftelsen Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning, SAPU, som anordnar psykoterapeututbildning med objektrelationsinriktning och har examensrätt för psykoterapeutexamen.

Samrådsforum för psykoterapi
Samtliga föreningar för legitimerade psykoterapeuter med olika inriktningar träffas för överläggningar – Samrådsforum – i psykoterapifrågor 1 – 3 gånger per halvår. Samrådsforums föreningar organiserar tillsammans fler legitimerade psykoterapeuter än någon annan organisation. Genom Samrådsforum kan synpunkter och erfarenheter från landets legitimerade psykoterapeuter förmedlas till statliga utredningar och andra som arbetar med frågor som berör psykisk hälsa.