RPC – Etik och kvalitetssäkring

0
Rate this post
 

Bedömning
Till psykodynamisk psykoterapeut hänvisas psykoterapisökande som själv uttryckt önskemål om att gå i psykodynamisk psykoterapi eller som kan antas få det största utbytet av en sådan.

Behandlande psykoterapeut gör en egen bedömning och skall utifrån denna besluta om psykoterapi blir möjlig, samt välja lämplig metod. Psykoterapeuten har rätt att avgöra om det är möjligt för honom /henne att arbeta med en speciell patient. Båda parter måste i inledningsfasen undersöka om det går att få till stånd en arbetsallians och överväga att avstå om det ej är möjligt.

Kontrakt
Psykoterapi bygger på en ömsesidig överenskommelse som görs inför påbörjandet av kontakten. Formulering av behandlingsmål görs tillsammans med patienten. Kontraktet reglerar förhållandet mellan patient och psykoterapeut och klargör de regler som psykoterapin baseras på.

Ramar
Ramarna kan se olika ut. Centrala ramfaktorer är överenskommelse om tid, plats, frekvens, sekretess och hur avslutning skall ske. Nödvändigt är ett tillräckligt ljudisolerat rum, att terapin får fortgå i samma rum, avstängd telefon och respekt för den ”röda lampan”. Psykoterapeuten bör kunna avsätta tid för reflektion före och efter terapisessionen.

Sekretess
Hög grad av sekretess måste garanteras för att värna om den nödvändiga förtroligheten i psykoterapiprocessen. Detta kan t.ex. innebära att terapeuten inte kan delta i andra möten som berör patienten. Patienten kan alltid lösa terapeuten från sekretessen, men terapeuten måste själv avgöra om ett deltagande är förenligt med psykoterapin.

Dokumentation
Psykoterapeutens minnesanteckningar förvaras ej i journalen och utgör därför inte journalmaterial. Journalanteckningar förs enligt journallagen och lokala bestämmelser för dokumentation och kvalitetssäkring.

Etik
Etiska riktlinjer finns för RPC:s medlemmar. Om den psykoterapeutiska kvaliteten riskeras p.g.a. krav på ett alltför stort antal psykoterapier, bör psykoterapeut vidta åtgärder för att säkra kvaliteten. Riktlinjer för kvalitetssäkring finns för RPC:s medlemmar.

Handledning och fortbildning
Det ligger i den legitimerade psykoterapeutens ansvar att söka handledning, konsultation och fortbildning när detta behövs. Ett villkor för att psykoterapi skall kunna bedrivas är att nödvändig handledning och konsultation kan erhållas.

Organisation
Organisationen är avgörande för förutsättningarna att kunna bedriva psykoterapi. Ledningen bör ha grundläggande kunskaper om psykoterapi och dess faktiska förutsättningar och respektera psykoterapins villkor.