RPC – Stadgar

0
Rate this post
 

§ 1 Föreningens inriktning

Föreningens namn är RIKSFÖRENINGEN PSYKOTERAPICENTRUM (RPC). Föreningen är en intresseförening som är öppen för legitimerade psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning och psykoterapistuderande med denna inriktning samt andra psykoterapiintresserade som kan vara till gagn för föreningens syfte.

§  2 Föreningens syfte

Föreningens syfte är – att arbeta för, stödja och utveckla psykoterapi på psykodynamisk grund; – att verka för kontakt och information mellan psykoterapeuter;

– att verka för information om psykoterapi till allmänhet, myndigheter och politiska instanser.

§  3 Föreningens verksamhet

Föreningens verksamhet bedrivs dels i riksföreningen, dels i lokalföreningar. Föreningen skall söka nå sitt ovan angivna syfte genom – att hålla regelbundna sammankomster och överläggningar – att ordna föredrag, utbildnings- och handledningsverksamhet samt upplysningsverksamhet; – att inom områden där inga adekvata utbildningsmöjligheter föreligger verka för att sådan utbildning anordnas; – att bedriva information och förmedlingsverksamhet som service för terapisökande och legitimerade psykoterapeuter; – att förhandla med offentliga och privata instanser och personer för att tillvarata psykoterapins intressen; – att vara remissinstans inom områden som berör psykoterapi;

– att arbeta med etiska frågor.

§  4 Medlemskap

Medlemskap sökes hos styrelsen. Som ordinarie medlem kan den antas som är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Som studerandemedlem kan den antas som påbörjat utbildning till psykoterapeut. Som hedersmedlem kan den inväljas som föreningen vill hedra för utomordentligt förtjänstfulla insatser inom psykodynamisk psykoterapi. Som stödjande medlem kan annan psykoterapiintresserad som vill verka för föreningens syfte

antas.

§  4.1 Årsavgift

Medlem – dock icke hedersmedlem – skall till föreningen senast den 31 januari erlägga årsavgift för innevarande kalenderår vars storlek fastställs av kongressen. Kongressen kan fastställa en lägre avgift för studerande, stödjande och pensionerade medlemmar.

§  4.2  Uteslutning

Medlem som icke erlagt årsavgift enligt ovan trots två påminnelser eller som bryter mot av kongressen fastställda etiska riktlinjer, riktlinjer om kvalitetssäkring och regler enligt § 4.4 eller som motarbetar föreningens syfte och verksamhet, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.
Styrelsen skall skriftligen motivera uteslutningen. Beslut om uteslutning kan på begäran av den uteslutne överprövas av nästkommande kongress.

§  4.3  Utträde

Utträde ur föreningen begärs genom skriftlig uppsägning av medlemskapet till styrelsen. Utträde gäller från det skriftlig begäran därom inkommit till styrelsen. Erlagd årsavgift återbetalas ej.

§  4.4 Riktlinjer och regler för medlemmar

För medlem gäller av kongressen fastställda etiska riktlinjer (Bil 1) och riktlinjer om kvalitetssäkring; (Bil 2). För medlem som utnyttjar förmedlingsverksamheten gäller av styrelsen fastställda regler beträffande förmedlingsavgift, psykoterapeutkompetens och administrativa förmedlingsrutiner.

§ 5 Kongress

Kongressen är föreningens högsta beslutande organ. Kongress hålles vartannat år senast i april.
Extra kongress hålles då styrelsen finner lämpligt eller då en av revisorerna eller minst en tiondel av föreningens ordinarie medlemmar begär det hos styrelsen, med uppgift om det eller de ärenden som därvid skall behandlas.

§ 5.1 Kongressombud

Till kongressombud utser varje lokalförening med upp till 30 medlemmar två ledamöter och därefter en ledamot per ytterligare påbörjat 30-tal medlemmar. Endast ordinarie medlem kan väljas till kongressombud och övriga förtroendeuppdrag. Medlemmar som inte tillhör någon lokalförening betraktas inför kongressen som egen valkrets och utser kongressombud på samma beräkningsgrunder som lokalföreningarna.

§ 5.2  Kallelse

Kallelse till ordinarie kongress skall av styrelsen utsändas minst tre veckor i förväg. Till extra kongress skall kallelsen vara utsänd två veckor i förväg. I kallelsen skall anges de ärenden som skall behandlas på kongressen Tillsammans med kallelsen till ordinarie kongress utsändes styrelsens verksamhetsberättelse, balansräkning och resultaträkning jämte revisorernas berättelse för verksamhetsåren under verksamhetsperioden  samt valberedningens förslag.

§ 5.3  Beslut

Såsom kongressens beslut gäller den mening om vilken de flesta närvarande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av kongressordföranden. Röstning skall ske öppet men kongressen kan besluta om sluten omröstning om kongressombud begär det.

§ 5.4  Föredragningslista

Närvaroförteckning skall upprättas vid kongress. Vid ordinarie kongress skall följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande att leda kongressens förhandlingar. 2. Val av sekreterare, justeringsmän och rösträknare. 3. Fråga om kongressens stadgeenliga utlysande. 4. Anmälan av styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för den förflutna. 5. Anmälan av revisionsberättelsen. 6. Fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning för den förflutna verksamhetsperioden. 7. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 8. Stadgeändringar. 9. Propositioner från styrelsen. 10. Motioner, som skriftligen skall ha inkommit från medlemmarna till styrelsen senast den 31 december året före kongressen. 11. Fastställande av ekonomiska ramar för nästkommande verksamhetsperiod. 1) Fastställande av årsavgift för ordinarie medlemmar, studerandemedlemmar och stödjande medlemmar samt det belopp av årsavgiften som gäller riksföreningen. 2) Fastställande av arvoden för föreningens ordförande, sekreterare, kassör, kansliansvarig och styrelseledamöter. 3) Fastställande av ekonomiska ramar i övrigt. 12. Val av föreningens ordförande som också är styrelsens ordförande. 13. Val av styrelsemedlemmar: 1) Val av sekreterare. 2) Val av kassör. 3) Val av fyra övriga styrelseledamöter. 14. Val av personliga suppleanter för kassör och fyra övriga styrelseledamöter. 15. Val av etisk kommitté, bestående av ordförande och fyra övriga ledamöter. 16. Val av två revisorer. 17. Val av två revisorssuppleanter. 18. Val av valberedning, bestående av ordförande och fyra övriga ledamöter.

19. Övriga frågor.

§ 6  Valberedning

Valberedningen skall till kongressen framlägga förslag på ordförande för föreningen, föreningsstyrelse och personliga suppleanter. Valberedningen ska också föreslå medlemmar till Etiska kommittén, revisorer och revisorssuppleanter samt lämna förslag till kongressordförande och sekreterare för kongressen. Valberedningen skall senast i januari samma år som kongressen äger rum meddela styrelsen, lokalföreningarna och medlemmarna vilka förtroendevalda som avsagt sig omval eller endast kan omväljas om synnerliga skäl föreligger och därefter ta emot förslag på nya förtroendevalda från styrelsen, lokalföreningar och medlemmar. Valberedningen bör bistå styrelsen med förslag på ersättare om innehavare av förtroendepost lämnar sitt uppdrag i förtid. Valberedningen bör verka för att styrelsen med suppleanter blir så allsidigt sammansatt som möjligt med hänsyn till föreningens syfte och uppgifter samt till medlemsspridningen i landet. Valberedningen bör beakta både kontinuitet och förnyelse i styrelsen, etisk kommitté och bland revisorerna så att kompetens bibehålls genom omval samtidigt som nyval successivt görs. Valberedningen bör i sitt arbete beakta den för styrelsearbetet hämmande verkan som ekonomiska, terapeutiska och andra beroenderelationer styrelsemedlemmarna emellan kan ha.

Valberedningen väljs för en verksamhetsperiod. Till valberedningen kan endast väljas medlemmar, som inte innehar annan av kongressen vald förtroendepost i föreningen. Omval kan ske men endast två gånger i följd om inte synnerliga skäl föreligger.

§ 7 Revisorer

Medlem som väljs till revisor och revisorssuppleant får inte samtidigt inneha annan förtroendepost i föreningen. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en verksamhetsperiod.
Omval kan ske men endast två gånger i följd om inte synnerliga skäl föreligger.

§ 8 Styrelsen

Styrelsen är föreningens högsta verkställande organ. Styrelsen handlägger föreningens angelägenheter i frågor där ej annat stadgats. Styrelsen fastställer utifrån kongressens beslut om ekonomiska ramar en budget för respektive verksamhetsår och i övrigt de ekonomiska ramar inom vilka utskott, arbetsgrupper och kommittéer har att verka. Styrelsen består av föreningens ordförande, sekreterare, kassör samt fyra övriga ledamöter med inom styrelsen beslutade ansvarsområden. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och vice sekreterare. Styrelsen tillsätter också kansliansvarig. För kassör och övriga fyra styrelseledamöter skall personliga suppleanter finnas. Styrelsen  beslutar om suppleanternas deltagande i styrelsearbetet.

Styrelsen utser de utskott och arbetsgrupper som fordras för verksamheten.

§ 8.1 Val till styrelsen

Styrelseledamöter och suppleanter väljs på kongressen vartannat år. Styrelseledamöter och suppleanter väljs för en verksamhetsperiod på två år. Omval kan ske två gånger i följd men därefter endast om synnerliga skäl föreligger. Om innehavare av förtroendepost tillsatt av kongressen lämnar sitt uppdrag i förtid skall föreningens styrelse utse ersättare för tiden fram till nästa kongress efter att ha tillfrågat valberedningen om förslag på ersättare.

§ 8.2 Verkställande utskott

Styrelsen utser inom sig ett verkställande utskott bestående av ordföranden och två andra styrelseledamöter. Kassören bör ingå i verkställande utskottet. Verkställande utskottet beslutar mellan styrelsemötena i akuta frågor och den löpande föreningsverksamheten. Anmälan om utskottets beslut och åtgärder görs kontinuerligt vid styrelsens sammanträden.

§ 8.3 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder minst tre gånger under första halvåret och två gånger under andra halvåret som regel under en lördag eller söndag. Kallelse till styrelsemöte med angivande av de ärenden som skall behandlas samt beslutsunderlag skall utsändas tio dagar före sammanträdet.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta närvarande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

§ 9 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av dem – två i förening – som styrelsen för viss tid utser.

§ 10 Extra utdebitering

Vid akut behov under verksamhetsperioden kan kassören föreslå extra utdebitering av medlemsavgift. Beslut därom fattas av styrelsen.

§ 11 Räkenskaper

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12. Balans- och resultaträkning skall före den 28 februari varje år överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorernas berättelse skall senast tre veckor därefter överlämnas till styrelsen. Om budgetläget så påkallar skall extra kongress utlysas.

§ 12 Verksamhetsberättelse

Styrelsen skall före den 28 februari kongressåret avge styrelseberättelse över de två föregående verksamhetsåren och överlämna den till revisorerna för granskning.

§ 13 Etisk kommitté

Etiska kommittén är en referensgrupp för styrelsen och medlemmarna. Kommittén skall bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter och väljs för en verksamhetsperiod.

§ 14 Regionskonferens

Föreningen bör vår och höst, dock minst en gång årligen, genomföra Regionskonferens för att diskutera målsättningsfrågor, utbyta information, dra upp riktlinjer i policyfrågor samt avhandla ärenden som är av regional karaktär men har riksbetydelse. Riksföreningen representeras av styrelsen. Lokalföreningarna representeras av ordförandena och de representanter som lokalföreningen utser. Regionskonferensen hålles på våren i regel i Stockholm och på hösten i annan del av landet. Riksstyrelsen ansvarar för att Regionskonferenser arrangeras.

§ 15 Lokalförening

Lokalförening bildas för visst distrikt, vilket fastställs av riksstyrelsen och vars gränser skall framgå av lokalföreningens stadgar. Medlemskap i lokalförening medför medlemskap i riksföreningen och vice versa. Lokalförening bildas genom att styrelse konstitueras, stadgar antas och lokalföreningsstatus söks hos riksföreningens styrelse.

Lokalföreningar utgör självständiga juridiska och ekonomiska enheter i förhållande till riksföreningen. Av hela årsavgiften, som medlemmarna inbetalar till riksföreningen, behåller riksföreningen av kongressen fastställt belopp och resten redovisas och utbetalas till respektive lokalförening två gånger årligen per den 1/4 och 31/12.

§ 15.1 Stadgar

För lokalförening gäller samma stadgar som för riksföreningen vad beträffar §§ 1-3. Övriga §§ är tillämpliga efter förtydligande om vad som avser riksnivå respektive lokal nivå, samt efter nödvändiga omformuleringar anpassade till lokalföreningens villkor. Lokalförening har årsmöte i stället för kongress samt andra tider för verksamhetsberättelse och räkenskapsredovisning.

§ 15.2 Verksamhet

De verksamheter som stadgas i §3 genomföres av lokalförening i mån av resurser och vilar i övrigt på riksföreningen även för lokalföreningens medlemmar.

§ 15.3 Medlemskap i lokalförening

Medlem tillhör den lokalförening inom vars distrikt medlemmen har sin bostadsadress. Medlem med bostadsadress utanför någon lokalförenings distrikt tillhör enbart riksföreningen.

Dock kan sådan medlem tillhöra angränsande lokalförening efter anmälan till riksföreningen och godkännande av vederbörande lokalförening. Medlem som genom sin bostadsadress tillhör en lokalförening kan, om det finns särskilda skäl, istället tillhöra annan lokalförening efter anmälan till riksföreningen och godkännande av de två berörda lokalföreningarna.

§ 15.4 Styrelse

Lokalföreningens styrelse skall bestå av minst ordförande, sekreterare och kassör. I övrigt bestämmer lokalföreningens årsmöte om antalet styrelseledamöter och arbetssätt för lokalföreningen inom ramen för riksföreningens stadgar. Lokalföreningen skall till riksföreningen årligen inlämna årsmötesprotokoll, årsberättelse och revisionsberättelse.

§ 15.5 Årsavgift

Lokalföreningen fastställer vid sitt årsmöte om årsavgiften för dess medlemmar skall vara högre eller lägre än vad kongressen fastställt vad avser beloppet till lokalförening. Beslut om sådan ändring ska meddelas riksföreningen senast 1/10 året före det kalenderår avgiften avser.

§ 15.6 Förmedlingsverksamhet

Lokalföreningens styrelse fastställer regler och avgifter för den egna förmedlingsverksamheten.

§ 15.7 Utträde ur riksföreningen

För lokalförenings utträde ur riksföreningen krävs att lokalföreningen upplöses enligt vad som stadgas i §16 och §17.

§ 16 Stadgeändringar

För beslut om ändring av dessa stadgar gäller att beslutet skall fattas antingen på två på varandra följande kongresser, varav minst en ordinarie, eller på en ordinarie kongress varvid minst tre fjärdedelar av de deltagande i omröstningen biträtt förslaget.

§ 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen beslutas på samma sätt som då det gäller stadgeändringar. Vid föreningens upplösning skall kongressen fastställa hur föreningens tillgångar skall disponeras.