Vad arbetar RPC med?

0
Rate this post
 

RPC organiserar legitimerade psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning. Psykoterapistuderande och andra intresserade erbjuds studerande- eller stödmedlemskap.

RPC förhandlar i vårdavtalsfrågor och uppvaktar politiker och myndigheter och informerar om psykoterapi och dess effekter.

RPC anordnar konferenser i för psykoterapin högaktuella frågor, och informerar massmedia, beslutsfattare och allmänhet.

RPC samarbetar dels med patient- och anhörigorganisationer, dels med övriga riksföreningar för legitimerade psykoterapeuter med annan psykoterapeutisk inriktning samt de psykoanalytiska föreningarna.

En huvudfråga för RPC är utveckling av psykoterapins kvalitet, effektivitet och etik i privat och offentlig vård.

RPC:s arbetsgrupp för landstingspsykoterapi arbetar bl a med att samla och sprida information om psykoterapi i offentlig vård, skapa kontaktnät mellan psykoterapeuterna och initiera åtgärder för att psykoterapi i offentlig vård ska vara en egen specialitet och ett behandlingsalternativ i första hand.

RPC:s nätverk för psykoterapiforskning verkar för att sprida information om psykoterapiforskningsresultat genom att t ex ordna konferenser och kurser. Nätverket arbetar också för ökade resurser till psykoterapiforskning.

RPC:s förmedling har funnits i över 20 år och innefattar en bred informations- och rådgivningsverksamhet till terapisökande, allmänhet, vårdinstitutioner och myndigheter. RPC:s lokalföreningar sköter förmedlingsverksamheten.

Redan 1975 startade RPC:s psykoterapeututbildning. När legitimation för psykoterapeuter infördes 1985 godkändes utbildningen som legitimationsgrundande. År 1993 bildade RPC tillsammans med Sandahl Partners stiftelsen Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning, SAPU, som anordnar psykoterapeututbildning med objektrelationsinriktning. I samarbete med S:t Lukas bedriver RPC sedan 1990 en 2-årig handledarutbildning. Fortbildning för psykoterapeuter anordnas kontinuerligt.