The World Council for Psychotherapy – WCP

0
Rate this post
 

WCP:s mål och åtaganden:

 • att stödja psykoterapi inom världens alla kontinenter (i enlighet med Strasbougdeklarationen om psykoterapi från 1990)
 • att öka resurserna för psykoterapipatienter
 • att samarbeta med nationella och internationella organisationer beträffande fredsbevarande och konflikthantering
 • att skapa ett internationellt informationscentrum för psykoterapi
 • att erhålla rådgivande status som Non Govermental Organisation (NGO) i FN
 • att etablera internationella etiska regler för psykoterapeuter
 • att stödja alla ansträngningar att uppnå och bevara mänskliga rättigheter
 • att etablera internationella arbetsgrupper inom specifika områden
 • att åstadkomma utbyte av utbildningsstandard i hela världen
 • att stödja sina medlemmar i alla psykoterapeutiska angelägenheter
    

Ordinarie medlemskap i WCP är öppet för psykoterapeuter och psykoterapeutiska organisationer med olika inriktning från samtliga kontinenter.

WCP anordnar vart tredje år en världskongress i psykoterapi. Första världskongressen ägde rum i Wien 1996 och samlade mer än 4000 deltagare, med medverkande från 73 länder.

WCP har startat utgivningen av en serie “Global Psychotherapy books”. Första utgåvan är “Psychotherapy in Africa”. WCP stöttar även den första psykoterapikonferensen i Afrika, 27 – 29 november 1997 i Kampala, Uganda.

Alfred Pritz, Österrike, är president i WCP och har som sin vision att se psykoterapeuter från olika kulturer och olika psykoterapeutiska inriktningar utbyta erfarenheter och berika varandras olikheter utan värderingar om rätt eller fel….”Vi behöver försöka stå fast vid det moraliska budet att lära oss förstå vad vi förlorar om vi inte lyssnar till kollegor från andra inriktningar”.

Europas representant i Världsrådets styrelse är Mi Årling, Norra Klaragatan 8, 653 40 Karlstad. Tfn: 054-18 42 26. Fax: 054-19 05 19. E-post: [email protected]

Wiendeklarationen som antogs vid WCP:s första världskongress i psykoterapi 1996 har följande lydelse på svenska:

De mer än 4000 deltagarna i denna den första Världskongressen i Psykoterapi i Wien (World Congress of Psychotherapy), den vetenskapliga psykoterapins första stora manifestation, kräver med denna

VIENNA DECLARATION (Wien deklaration)

att regeringarna i alla länder på alla kontinenter i världen

1. Integrerar psykoterapi bättre i sina förebyggande hälsovårdsprogram eftersom detta minskar risken för somatisering av känslomässiga konflikter och därigenom

 1. reducerar kostnader för dyra medicinska utredningar
 2. minskar kostnader för sociala följdverkningar

2. Inte vidtar besparingsåtgärder på ett sådant sätt att vården för människor i behov av psykiatrisk och/eller psykosomatisk hjälp försämras, eftersom det är vetenskapligt fastslaget att de samhällsekonomiska kostnaderna för följderna av detta är avsevärt högre.

3. Underlättar integration i samhället av psykiatriska och psykosomatiska patienter genom att säkerställa att deras diagnoser inte får en negativ effekt på deras

 1. ekonomiska
 2. sociala
 3. samhälleliga

situation.

4. Genomför kvalitetssäkring av psykoterapi genom lagstiftning beträffande

 1. psykoterapeututbildning
 2. psykoterapeuters yrkesutövning
    

5. Erkänner psykoterapi som en självklar del av den förebyggande hälsovården. Undertecknad för deltagarna i den första Congress of the World Council for Psychotherapy, WCP, i Wien den 4 juli 1996 Dr Alfred Pritz President

World Council for Psychotherapy