Välkommen till Riksföreningen PsykoterapiCentrum

0
Rate this post

 
Riksföreningen PsykoterapiCentrum (RPC) bildades 1971 och är en intresseorganisation med uppgift att stödja och utveckla psykodynamiskt orienterad psykoterapi.

RPC arbetar bl a med information, fortbildning, utbildning, förhandlingar i vårdavtalsfrågor, internationella frågor, etiska frågor, kvalitetssäkring, utveckling av landstingspsykoterapi och psykoterapiforskning samt anordnar psykoterapikonferenser och ger ut medlemstidningen INSIKTEN.

RPC samarbetar med samtliga föreningar för legitimerade psykoterapeuter med olika inriktningar genom regelbundna överläggningar i Samrådsforum.

RPC:s förmedling bedriver riksomfattande informations- och förmedlingsverksamhet. Psykoterapisökande kan här få hänvisning till legitimerad psykoterapeut som har ledig tid för samtal.

RPC verkar för att psykoterapi skall ges på samma villkor som annan hälso- och sjukvård.

RPC arbetar för att psykoterapi inom den offentliga vården ska betraktas som en egen specialitet och ges utökade resurser.

RPC:s verksamhet bedrivs dels genom riksföreningen, dels genom elva lokalföreningar.

RPC verkar internationellt genom EFPP och EAP och följer internationell psykoterapiforskning genom SPR:s årliga konferenser.